کاتالوگ جشنواره فیلم بوزوک 2023

دومین جشنواره بین‌المللی فیلم بوزوک: این جشنواره فیلمی ملی و بین‌المللی است که زیر نظر وزارت فرهنگ و گردشگری جمهوری ترکیه، اداره کل سینما و فرمانداری یوزگات و با مشارکت ریاست دانشگاه یوزگات بوزوک برگزار می‌شود. آژانس توسعه آناتولی مرکزی