مدیریت جشنواره

YOZGAT فرماندار

ZİYA POLAT

رئیس افتخاری جشنواره

ORAN KALKINMA AJANSI دبیر کل

AHMET EMİN KİLCİ

عضو کمیته افتخاری

رئیس دانشگاه بوزوک یوزگات

PROF. DR. AHMET KARADAĞ

عضو کمیته افتخاری

SOYAD رئیس انجمن

BATUHAN KALAYCI

کارگردان جشنواره